tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

10 Tiểu luận triết học Mác – Lênin

99.000

Đặc điểm của bài tiểu luận triết học

-100% file WordĐể bài tiểu luận tiết học được đánh giá tốt và đạt điểm số cao, bạn cần phải thực hiện theo những yêu cầu dưới đây:

  • Bố cục bài tiểu luận được trình bày một cách hợp lý, bài bản và có tính khoa học theo tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin
  • Bài tiểu luận thể hiện đầy đủ kiến thức được truyền dạy và những vận dụng thực tế cần được trình bày.
  • Cần ứng dụng triết học vào những vấn đề cấp bách trong thực tiễn nổi trội như kinh tế, xã hội, chính trị,… của nước ta để tăng tính thuyết phục và tăng giá trị của triết học.
  • Đưa ra phương hướng, giải pháp và kiến nghị để khắc phục, giải quyết các vấn đề đang diễn ra trong thực tiễn đã được phân tích trước đó.